ارسطو زمانی از جنبه شوخ طبعی اظهار داشت اگر مادرها بیش از پدرها به فرزندانشان دلبسته و علاقه مند هستند، به این خاطر است که بیشتر اطمینان دارند که مالک فرزندان خود هستند اما یک تحقیق اخیر در زمینه علوم اعصاب رفتاری نشان داده است که عشق مادرانه حاصل یک دست پخت شیمیایی خیلی پیچیده تر از اظهارات ساده ارسطو است.

به گزارش سرویس بهداشت و درمان ایسنا، دانشمندان به ویژه هورمون اوکسی توسین را به عنوان عامل مهمی در پیوندهای انسانی شناسایی کرده‌اند هرچند هنوز درک جزئی از چگونگی رفتار این ماده شیمیایی در انسانها دارند. اوکسی توسین چندین نقش در بدن انسان ایفا می‌کند و به ویژه در مورد مادران باردار بسیار حائز اهمیت است چون هم وضع حمل را ترغیب کرده و سبب تحرک ترشح شیر می‌شود.

سایت علمی لایوساینس به نقل از دکتر جنیفر بارتز، استادیار روانپزشکی در مرکز پزشکی مونت سینای در نیویورک افزود: ارتباط این هورمون با بارداری اولین فاکتور مورد توجه برای ترغیب پیوند بین مادر فرزندی است و همچنین تحقیقات بیشتری روی کشف نقش این هورمون در رفتارهای مادرانه متمرکز شده‌اند. محققان در نظر دارند که در مطالعات بعدی شبکه پیچیده تعاملات بیوشیمیایی این هورمون را در پیوندهای انسانی مورد بررسی مفصل تر قرار دهند.